Thông tin liên hệ

  Lô LB 2-05, Đưường số 7, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An

0272 6564 028

  093 3509 015

  093 3509 011

  090 9093 606

  sales@loduc.com

  phap.nguyen@loduc.com